Komerciālo ēku apsaimniekošanas ietvaros tiek sniegti vairāki pakalpojumi, kas nav saistīti ar attālinātu darbu izpildi, piemēram, avārijas dienesta darbības. Arī turpmāk uzņēmums organizēs avārijas dienestu un speciālistu darbu, kas veic dažādus remontus, tā, lai nodrošinātu minimālu kontaktu ar klientiem. Speciālisti ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem drošības līdzekļiem, uz objektiem dodas pilnībā sagatavoti un, veicot darbus, ievēro visus drošības pasākumus.

Darbs respiratorā

Pirms respiratora uzvilkšanas vienmēr dezinficējiet rokas.
Pirms respiratora noņemšanas obligāti dezinficējiet rokas. Pēc respiratora novilkšanas, ievietojiet to maisiņā un utilizējiet.

Roku dezinfekcija (noteikumi attiecas arī uz darbiniekiem, kas valkā cimdus)

Pirms uzvilkt respiratoru dezinficējiet rokas, uzvelciet cimdus un tad uzvelciet respiratoru.
Noņemot respiratoru – vispirms dezinficējiet rokas, tad noņemiet respiratoru, noņemiet cimdus un pēc tam atkal dezinficējiet rokas.

Kā dezinficēt rokas?

Область обслуживания коммерческих зданий предусматривает оказания ряда услуг, не предполагающих дистанционное выполнение работ, например – работа аварийной службы. Работу аварийных служб, а также работу специалистов, выполняющих различные ремонтные работы, общество и в дальнейшем будет организовывать так, чтобы контакт с клиентами был минимален. Специалисты обеспечены всеми необходимыми средствами безопасности и отправляются на объекты полностью подготовленными, при работе соблюдают все меры предосторожности.

Работа в респираторе

• Прежде чем надеть респиратор, обязательно продезинфицируйте руки.
• Прежде чем снять респиратор обязательно продезинфицируйте руки. Сняв респиратор протрите внутреннюю и внешнюю стороны респиратора дезинфицирующей салфеткой или одноразовой салфеткой, увлажненной дезинфектантом. Протертый респиратор положите в мешочек.

Дезинфекция рук (правила распространяются и на сотрудников, работающих в перчатках)

• Прежде чем надеть респиратор, следует продезинфицировать руки, надеть перчатки и потом надеть респиратор.
• При снятии респиратора – дезинфицировать руки, снять респиратор, снять перчатки и потом еще раз продезинфицировать руки.

Как дезинфицировать руки?

There are some services related to commercial building maintenance, such as work of emergency service, that cannot be provided remotely. The Company continues organising activities of the emergency service and of the specialists performing various repair works in such a way that allows as little contact with customers as possible. The specialists are supplied with all necessary safeguards, and therefore they go to objects in full preparedness and abiding to preventive measures.

Placing a respirator on the face

• Before placing a respirator on the face, be sure to disinfect your hands.
• Before taking off a respirator, be sure to disinfect your hands, also wipe the inside and outside of the respirator with a disinfectant wipe or disposable handkerchief dampened with disinfectant. After cleaning, place the respirator in a bag.

Hand disinfection (these rules also apply when the worker is wearing gloves)

• Before placing a respirator on the face, hands need to be disinfected and gloves to be put on. Following these steps, the respirator can be placed on the face.
• When taking off a respirator, hands need to be disinfected, the respirator and gloves taken off, and then hands need to be disinfected once again.

How to disinfect hands?

Komercinių pastatų priežiūros veikloje yra dalis paslaugų, kurių neįmanoma teikti per atstumą, pavyzdžiui – avarinės tarnybos darbas. Avarinės tarnybos ir įvairius remonto darbus atliekančių specialistų veiklą bendrovė ir toliau organizuoja taip, kad būtų kuo mažiau kontaktuojama su klientais. Specialistai aprūpinti visomis reikalingomis saugos priemonėmis, tad į objektą vyksta pasiruošę ir laikydamiesi prevencinių priemonių.

Respiratoriaus užsidėjimas

  • Prieš užsidedant respiratorių būtinai dezinfekuokite rankas.
  • Prieš nusiimant respiratorių būtinai dezinfekuokite rankas, taip pat pravalykite respiratoriaus vidinę ir išorinę puses dezinfekcine servetėle arba vienkartine nosinaite, sudrėkinta dezinfekciniu skysčiu. Išvalyta respiratorių įdėkite į maišelį.

 

Rankų dezinfekavimas (šios taisyklės taikomos ir darbuotojui dėvint pirštines)

  • Prieš užsidedant respiratorių reikia dezinfekuoti rankas, užsidėti pirštines ir tuomet užsidėti respiratorių.
  • Nusiimant respiratorių – dezinfekuoti rankas, nusiimti respiratorių, nusiimti pirštines ir tuomet vėl dezinfekuoti rankas.

Kaip dezinfekuoti rankas?