Galvenais, kas ir jāizdara:
• Iztīrīt vai pārbaudīt kamīnu (ja tāds ir).
• Sagatavot apkures iekārtas sezonai, veikt to tīrīšanu un regulēšanu.
• Ja apkures sistēmai ir starpposma siltummaiņi, karstā ūdens vai apkures sagatavošanai ir nepieciešams veikt to tīrīšanu, pretējā gadījumā samazināsies apkures sistēmas efektivitāte. Tas var radīt problēmas, piemēram: ļoti aukstā dienā nebūs pietiekami daudz siltuma.
• Pārbaudīt visu cirkulācijas sūkņu darbību.
• Notīrīt apkures sistēmas dubļu savākšanas tvertnes.
• Piepildīt apkures sistēmu līdz darba spiedienam.
• Atgaisot apkures sistēmu.
• Pārbaudīt izplešanās tvertni.
• Pārbaudīt visu automātisko pārnesumkārbu / vārstu darbību.
• Pārbaudīt visu temperatūras sensoru darbību.
• Pārbaudīt aizsardzības sistēmas uz ūdens spiediena palielināšanos; temperatūras paaugstināšanos (ja ir).
• Pārbaudīt slēgvārstus, jo kritiskas situācijas gadījumā tiem jābūt hermētiskiem.
• Sakārtot apkures cauruļu izolāciju (ja tā ir bojāta). Tādā veidā jūs izvairīsieties no siltuma zudumiem.
• Pārbaudīt visu sildierīču termostata vārstus (visbiežāk tos uzstāda uz radiatoriem).
• Pārbaudīt telpās esošo kontrolieru darbību (dažreiz tie strādā uz elementiem, tāpēc jāpārbauda, vai tie nav izlādējušies).
Ieteicams periodiski veikt ēkas apkures sistēmas inventarizāciju, pārbaudīt, vai apkures ierīces un stāvvadu balansēšanas iekārtas atbilst projektam. Pārbaudi var veikt ēkas apsaimniekotājs vai apkures/karstā ūdens sistēmu uzraugs.

Apkures sezonai uzņemot apgriezienus, temperatūras svārstību dēļ, dienas/nakts laikā, visbiežāk tiek piedzīvoti vislielākie zaudējumi, kas saistīti ar apkuri, pat ja ir automatizēta mikroklimata kontrole. Gadās, ka ēkas pārkarst un tādēļ palielinās apkures izmaksas. Sakarā ar šo nestabilo siltuma iedarbību, ir nepieciešams papildus uzraudzīt ēkas un mainīt aprīkojuma iestatījumus atkarībā no laika apstākļiem ārā. Turklāt tiek optimizētas ēkas apkures izmaksas.

Mūsu klienti var mierīgi gaidīt apkures sezonu, jo objektos, kur mēs kontrolējam apkures sistēmu/sistēmas, preventīvi tiek veikti plānotie darbi. Mēs saprotam, ka konsekventa sagatavošanās apkures sezonai palielina apkures efektivitāti, pagarina apkures sistēmas kalpošanas ilgumu un veicina labāku enerģijas patēriņu. Un otrādi, bez periodiskas apkopes iekārtas apstājas, palielinās ēkas sasalšanas vai telpu applūšanas risks, vai arī iekārtas kļūst nelietojamas. Tāpēc ir ļoti svarīgi atbildīgi un savlaicīgi sagatavot ēkas apkures sezonai.

As the heating season approaches and in order to avoid problems, it is necessary to properly prepare the heating systems of buildings.

Key steps to take:
• Clean or inspect the chimney (if any).
• Prepare the heating appliance for the season, clean and adjust it.
• If the heating system has intermediate heat exchangers – they must be cleaned for hot water preparation and heating, otherwise the efficiency of the heating system will decrease. This can cause problems such as not having enough heating on a very cold day.
• Check the operation of all circulation pumps.
• Clean the heating system dirt collectors.
• Top up the heating system to operating pressure.
• Bleed air from the heating system.
• Check the expansion vessel.
• Check the operation of all automatic actuators / valves.
• Check the operation of all temperature sensors.
• Check protection systems against water pressure increase; from an increase in temperature (if any).
• Check the shut-off valves, as they must be leak-proof in an emergency.
• Repair (if damaged) the insulation of the heating pipes to prevent heat loss.
• Check the thermostatic valves of all heating appliances (they are usually mounted on radiators).
• Check the operation of the controls in the room (sometimes they work with batteries, check for discharge).

It is recommended to periodically inventory the heating system of the building, checking whether the heating devices and stand balancing devices correspond to the design project. The inspection may be carried out by the building manager or the building heating and hot water system supervisor.

As the heating season accelerates, temperature fluctuations usually cause significant heat loss during the day / night, even with automated microclimate control. Buildings are overheated and thus heating costs increase. Due to this unstable heat demand, it is necessary to additionally control the buildings and change the settings of the equipment, depending on the outdoor weather conditions. This optimizes the cost of heating buildings.

Our customers can await the heating season calmly, because in the facilities where we maintain the heating system (s), we perform the planned work preventively. We understand that consistently preparing for the heating season increases the efficiency of heating, the service life of the heating system is increased, and more energy is absorbed. Conversely, without periodic maintenance of equipment, there is an increased risk of freezing the building, spilling water in the premises, or damaging the equipment. Therefore, it is very important to prepare the buildings responsibly and in time for the heating season.