Darba drošības un ugunsdrošības pakalpojumi

Sabiedrība „City Service Engineering” var uzņemties vadību visos jautājumos, kas saistīti ar darba drošības prasībām, veselības aizsardzību un ugunsdrošību. Mēs nodrošinām visu iespējamo pasākumu piemērošanu, lai nodrošinātu darbinieku drošību un novērstu nelaimes gadījumus, samazinātu pakļaušanu profesionālajiem riskiem un slimībām.


Apsardzes pakalpojumi

Mēs sadarbojamies ar uzticamu apsardzes uzņēmumu – vienu no labākajiem uzņēmumiem Latvijā. Šis apsardzes uzņēmums piedāvā mūsdienīgākās apsardzes tehnoloģijas, un ar saviem resursiem spēj gan uzraudzīt objektus, gan operatīvi reaģēt uz izsaukumiem.

Apsardzes pakalpojumi ietver:

 • Objektu un personu fizisko apsardzi,
 • Nepārtrauktu un periodisku patrulēšanu uz vietas,
 • Apsardzes pakalpojumus nelielu pasākumu laikā,
 • Mājas un tās perimetra tehnisko apsardzi,
 • Inženiertehnisko drošības sistēmu uzstādīšanu un tehnisko apkopi,
 • 24/7 konsultācijas par iekārtu ekspluatāciju un citiem jautājumiem, kas saistīti ar telpu drošību

Ēku konstrukcija

“City Service Engineering” profesionāli veic ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšanu, izsniedz vērtēšanas aktus un piedāvājumus problēmu novēršanai.

Konstrukciju uzraudzības pakalpojumi ietver:

 • Veicamo remontu tehnisko uzraudzību.
 • konstrukciju apskates ar droniem,
 • citu modernu tehnoloģiju izmantošanu uzraudzībā,
 • regulāru būves tehniskās dokumentācijas aizpildīšanu un saskaņošanu ar institūcijām.

Ēku tehniskā uzraudzība

Ēku tehniskā uzraudzība

“City Service Engineering” sniedz visaugstākajiem standartiem atbilstošus pakalpojumus, uzņēmumam ir kvalificēta inženieru un tehnisko speciālistu komanda. Garantējam visu ēkā esošo inženiertehnisko sistēmu nevainojamu darbu un ilgmūžību. Sertificēti speciālisti veic ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšanu, izsniedz vērtēšanas aktus un piedāvājumus problēmu novēršanai.

SAZINĀTIES

Ēku tehniskās uzraudzības pakalpojumi

01.

Uzraugām uzņēmumu elektrotīklus, nodrošinām tehnisko apkalpošanu, operatīvi novēršam dažādus elektroinstalācijas bojājumus.

02.

Uzraugot apsildes un karstā ūdens sistēmas, pastāvīgi veicam preventīvas un korekcijas darbības, kā arī novēršam avārijas tīklos.

03.

Veicam pastāvīgu ūdensvada un notekūdeņu sistēmu uzraudzību, uz avārijas izsaukumiem par tīklos notikušiem bojājumiem reaģējam 24 stundas diennaktī.

04.

Vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu uzraudzība ir neatņemama ēku ikdienas uzraudzības daļa.

05.

Sniedzam gāzi patērējošu ierīču uzraudzības pakalpojumus, veicam profilaktisko apkopi, lokalizējam ierīcēs radušos bojājumus un veicam nepieciešamo remontu.

06.

Sniedzam profesionālus ugunsdrošības sistēmu uzraudzības pakalpojumus, kuros ietilpst visi tehniskie darbi un juridiskie procesi, kas saistīti ar ugunsdrošību.

07.

Regulāras apsardzes un videosistēmu pārbaudes ļauj novērst iespējamus sistēmu traucējumus, nodrošina to netraucētu darbu un ilgmūžību.

08.

Liftu, eskalatoru, invalīdu pacelšanas ierīču uzraudzība prasa operatīvu reaģēšanu visu diennakti.

09.

Netraucētu ēku darbību un to apmeklētāju mobilitāti garantējam, sniedzot profesionālus automātisko iekārtu uzraudzības pakalpojumus.

10.

“City Service Engineering” profesionāli veic ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšanu, izsniedz vērtēšanas aktus un piedāvājumus problēmu novēršanai.

11.

“City Service Engineering” klientu apkalpošanu un bojājumu novēršanu nodrošina Latvijā lielākie avārijas dienesti, kas strādā 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.


Elektrotīklu uzraudzība

Uzraugām uzņēmumu elektrotīklus, nodrošinām tehnisko apkalpošanu, operatīvi novēršam dažādus elektroinstalācijas bojājumus. Ņemot vērā objekta lielumu un saimnieciskās darbības specifiku, pastāvīgā darbā objektos par atbildīgajiem nozīmējam sertificētus inženierus.

Elektroenerģijas sistēmas uzraudzība ietver:

 • pastāvīgu elektroinstalācijas un elektrību patērējošo ierīču profilaktisku pārbaudi,
 • piedāvājumus elektroinstalācijas stāvokļa uzlabošanai un patēriņa samazināšanai,
 • elektroenerģijas patēriņa uzskaites un dokumentu/žurnālu kārtošanu,
 • pretestību mērījumus un elektrobarošanas shēmu noslēgšanu,
 • objektam vispiemērotāko elektroenerģijas piegādātāja un plāna izvēli,
 • citus ar elektroenerģijas sistēmas uzraudzību saistītus darbus.

Apsildes un karstā ūdens sistēmas

Uzraugot apsildes un karstā ūdens sistēmas, pastāvīgi veicam preventīvas un korekcijas darbības, kā arī novēršam avārijas tīklos. Remontējam un restaurējam ierīces, tās nomainām, regulējam sistēmas un sagatavojam siltumpunktus apsildes sezonai.

Kopā ar klientu ierosinām tehniskās izmaiņas, kas nosaka mazākus siltuma un karstā ūdens patēriņa rādītājus.

Ēkas apsildes un karstā ūdens sistēmu uzraugs atbild:

 • par nepieciešamo temperatūru dažādās objekta zonās,
 • par karstā ūdens temperatūru,
 • par kvalitatīvu ēkas apsildes un karstā ūdens sistēmu uzraudzību,
 • par iekšējās apsildes sistēmu avāriju likvidēšanu,
 • par ēkas apsildes un karstā ūdens sistēmu sagatavošanu apsildes sezonai.

Ūdensvada un notekūdeņu sistēmas

Veicam pastāvīgu ūdensvada un notekūdeņu sistēmu uzraudzību, uz avārijas izsaukumiem par tīklos notikušiem bojājumiem reaģējam 24 stundas diennaktī. Sertificēti “City Service Engineering” inženieri, katru dienu, vērojot ierīču stāvokli, sniedz patēriņa atskaites un ierosina tehniskās izmaiņas.

Sistēmu uzraudzība ietver šādus darbus:

 • ūdensvada sistēmas cauruļvadu uzraudzību un remontdarbus,
 • iekštelpu tīklu vispusīgu uzraudzību,
 • iekšējo un ārējo tīklu, tai skaitā, lauka kanalizācijas, kā arī visu ierīču pārbaudīšanu, remontu, tīrīšanu un izvešanu,
 • lietus kanalizācijas un noplūdes tekņu profilaksi, tīrīšanu un pārbaudīšanu,
 • santehnikas un notekūdeņu sistēmu uzraudzības un remonta pakalpojumus,
 • ievada ūdens skaitītāju rādījumu fiksēšanu, to plombu pārbaudīšanu,
 • citus ar ūdensvada un notekūdeņu sistēmām saistītus darbus.

Vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmas

Vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu uzraudzība ir neatņemama ēku ikdienas uzraudzības daļa. Piedāvājam progresīvus risinājumus, kas garantē komfortablu darba, atpūtas vai brīvā laika pavadīšanas vidi visu tipu ēkās. Rūpējoties par vēdināšanas sistēmām, nodrošinām pareizu gaisa cirkulāciju telpās un komfortablu mikroklimatu tajās.

Uzstādām un uzraugām:

 • kondicionēšanas sistēmas,
 • dabīgās un piespiedu vēdināšanas sistēmas,
 • rekuperācijas sistēmas,
 • padeves un izvadīšanas sistēmas.

Gāzes dedzināšanas ierīces

Sniedzam gāzi patērējošu ierīču uzraudzības pakalpojumus, veicam profilaktisko apkopi, lokalizējam ierīcēs radušos bojājumus un veicam nepieciešamo remontu. Ņemot vērā objektā veicamās darbības specifiku, pastāvīgi tiek analizēts gāzes patēriņš un piemēroti optimālākie risinājumi patēriņa izmaksu samazināšanai.


Ugunsdrošības sistēmas

Sniedzam profesionālus ugunsdrošības sistēmu uzraudzības pakalpojumus, kuros ietilpst visi tehniskie darbi un juridiskie procesi, kas saistīti ar ugunsdrošību. “City Service Engineering” rūpējas par inženiertehnisko iekārtu un sistēmām, kas paredzētas aizsardzībai pret ugunsgrēka izcelšanos, uguns un dūmu izplatīšanos. Tiek nodrošināts drošs evakuācijas un glābšanās process nelaimes gadījumā.

Lai nodrošinātu pastāvīgu šo sistēmu darbību, tās nepieciešams regulāri tīrīt, testēt, regulēt un mainīt. Uzraudzība tiek veikta, vadoties pēc Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta noteiktās kārtības un iekārtu ražotāju sniegtās tehniskās informācijas un rekomendācijām.